algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Studio Art Styles en Art Styles Jewellery zijn onderdeel van Creative Suitcase. De algemene voorwaarden van Creative Suitcase zijn derhalve eveneens van toepassing op Studio Art Styles en Art Styles Jewellery

Creative Suitcase is gevestigd te Velsen, P.C. Hooftlaan 44, 1985 BJ Driehuis. KvK nr. 51471116

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van Creative Suitcase en voormelde submerken en op alle met Creative Suitcase of submerken aangegane overeenkomsten.
1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.3 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.4 Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Creative Suitcase in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder \\\"koper\\\" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.5 Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina\\`s daaronder mede begrepen facturen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Creative Suitcase derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als een aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.
2.2 De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Creative Suitcase in het aanbod worden genoemd.
2.3. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Bij het beschikbaar zijn van bijvoorbeeld 1 product en daar waar meerdere bestellingen voor worden gedaan, zal het product worden toegekend aan de eerste koper. Daar waar gesproken wordt over tijdelijke aanbiedingen zal duidelijk vermeld zijn de geldigheidsduur van de aanbieding.
2.4 Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
2.5 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Creative Suitcase het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden via e-mail dan wel schriftelijk. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor koper toegankelijk is.
2.6 Het bestelformulier wordt automatisch verzonden aan Creative Suitcase door het invullen van het bestelformulier op onze internetsite en de bevestiging wordt ontvangen door de elektronische verbinding,
2.7 Koper en Creative Suitcase komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Nederlandse valuta inclusief omzetbelasting en exclusief kosten van verzending.
3.2 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten.
3.3 De wijze van verpakking de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. De wijze van verzending bepaalt de koper bij de totstandkoming van de overeenkomst (door het kiezen van 1 van de opties bij het invullen van het bestelformulier).
3.4 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

4. Aflevering en leveringstermijnen
4.1 Tenzij anders is overeengekomen zal Creative Suitcase de producten na vooruitbetaling/betaling bij afhalen leveren.
4.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Creative Suitcase kenbaar heeft gemaakt
4.3 Creative Suitcase zal verzendkosten toevoegen aan de op deze website vermelde prijzen als aangegeven in de webshop. Bij bestellingen boven de EUR 35,-- aan artikelen worden geen kosten berekend voor levering in Nederland. Bij leveringen in Belgie, Luxemburg en Duitsland worden bestellingen boven de EUR 100,- gratis verzonden. Voor met actieprijs (zoals uitverkoop, special offers, sale, afgeprijsd) geleverde producten zijn de verzendkosten in alle gevallen voor rekening van de koper.
4.4. Indien de producten op voorraad zijn bedraagt de levertijd maximaal 5 werkdagen na ontvangst van het verschuldigde bedrag. Voor speciale bestellingen kan de levertijd afwijken. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Creative Suitcase is niet aansprakelijk voor vertraging door vervoerder. Eventuele langere levertijden staan vermeld bij het product en zullen expliciet in de orderbevestiging vermeld worden.
Indien een product niet op voorraad is wordt een indicatie van de te verwachten levertijd vermeld.
4.5. Indien, om wat voor redenen dan ook, door Creative Suitcase niet aan de gestelde leveringstermijn kan worden voldaan, wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en de mogelijkheid geboden de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 (een) maand aan koper terugbetaald.
4.6. Bij bestellingen uit andere landen dan Nederland zullen de werkelijk verzendkosten aan de klant worden doorberekend. Dit bedrag zal worden vermeld in de bevestigende e-mail, waarna de klant zijn/haar akkoord dient te geven voor verzending.
4.7.De door ons opgegeven levertijden gelden alleen voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
4.8 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden kunnen deze goederen op het postkantoor of bij de buren worden afgeleverd.
4.9 Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
4.10 Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur. Administratieve fouten hierin zullen, binnen 14 werkdagen na melding, worden gecorrigeerd.

5. Retourzending
5.1 Na ontvangst van het product(en) heeft koper een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product retour te zenden. Hierbij draagt de koper zelf de kosten van retourzending, met uitzondering van retourzending van defecte en onvolledige producten.
De koper dient aan Creative Suitcase te melden dat koper artikel(en) wil retourneren d.m.v. het herroepingsformulier.
Koper ontvangt van Creative Suitcase een retournummer en stuurt het artikel/de artikelen samen met het ingevulde retourformulier op.
Creative Suitcase zal ingeval van ontbinding van de overeenkomst zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen, na terug-ontvangst het betaalde bedrag aan koper terugstorten. De betreffende retourzending dient voorts vergezeld te zijn van de factuur en behoort in de originele, niet beschadigde, verpakking te zitten.
Sieraden dienen ongedragen te zijn. Bij gebruikssporen worden de sieraden niet door ons retour genomen.
Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper ingeval van beschadiging.
5.2 Recht van retour is niet van toepassing op in opdracht van koper vervaardigde producten.
5.2 Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen de koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. De bepalingen van garantie blijven onverminderd van kracht.

6. Garantie en retour
6.1 Creative Suitcase garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
6.2 Creative Suitcase werkt met deugdelijke materialen en producten en geeft zo veel mogelijk en accuraat informatie over de gebruikte materialen in het product. Een gedragen artikel dat een allergische reactie veroorzaakt kan niet retour genomen worden.
6.2 Indien sprake is van een gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Creative Suitcase op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van 1 (een) maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Creative Suitcase eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Bij handgemaakte sieraden is het mogelijk dat het product afwijkt van de afbeelding in de webshop. Kleine oneffenheden behoren tot een ambachtelijk vervaardigd sieraad en kan als zodanig niet als ondeugdelijk worden aangemerkt.
6.3. Alle retourbetalingen vinden zo spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk 1 (een) maand na het ontvangen van de klacht. De koper is gehouden binnen een redelijke termijn van constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 21 dagen na ontvangst, daarvan melding te doen bij Creative Suitcase. Vervolgens zal de koper de ontvangen producten direct na melding en voor rekening van Creative Suitcase terugzenden d.m.v. het retourformulier onder vermelding van een retournummer verstrekt door Creative Suitcase. Zonder retournummer kan de zending niet in behandeling worden genomen.
6.4 Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Creative Suitcase overgenomen.
6.5 Met actieprijs (uitverkoop, special offer, afgeprijsd) geleverde artikelen kunnen niet geruild of geretourneerd.

7. Betaling
7.1. Bestellingen dienen voor levering betaald te worden.
7.2. Bestelde goederen blijven 7 dagen voor de klant gereserveerd. Is na 7 dagen de betaling niet ontvangen, dan vervalt de bestelling.
Creative Suitcase zal de klant van deze annulering op de hoogte stellen.
7.3.Creative Suitcase accepteert de volgende betalingsmogelijkheden: vooruitbetaling via bankoverschrijving, IDEAL, Sofort of Mister Cash.
7.4. De klant heeft de mogelijkheid om de factuur bij afhalen te betalen (in overleg met Creative Suitcase).

8. Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Creative Suitcase nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.
8.2 Creative Suitcase is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met storingen in de verbinding met Internet providers, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen en andere storingen.
8.3 Ook is Creative Suitcase niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijk niet beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van Creative Suitcase wegens onderhoud of anderzijds.
8.4 Creative Suitcase aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Creative Suitcase iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.
8.5 Creative Suitcase is niet aansprakelijk voor allergische reacties op producten. In de productomschrijving wordt zoveel mogelijk informatie gegeven over de gebruikte materialen opdat de klant in kan schatten of hij/zij het product kan verdragen.
8.6 Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Creative Suitcase geen aansprakelijkheid aanvaarden.

9. Overmacht
9.1 Indien Creative Suitcase door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
9.2 Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade) vergoeding.
9.3 Onder overmacht van Creative Suitcase wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Creative Suitcase of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.
9.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

10. Klachtenregeling
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Creative Suitcase en u is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
10.2 Indien u een klacht heeft kunt u deze schriftelijk aan ons kenbaar maken. Creative Suitcase is gehouden deze klacht binnen 21 dagen na ontvangst te behandelen en hierover in overleg met de koper te treden.

11. Privacy
11.1 Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Creative Suitcase. Op de website kan de klant deze gegevens zelf inzien en wijzigen.
11.2 Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door de Creative Suitcase zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.
11.3 Creative Suitcase verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

12. Overige bepalingen:
12.1 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

13. Deelname aan workshop / cursus:

13.1 Inschrijfvoorwaarden
Voor iedere aanmelding moet het reserveringsformulier volledig ingevuld zijn.
Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Het is mogelijk dat een workshop net is volgelopen en u niet geplaatst kunt worden. U ontvangt dan binnen 5 dagen een email.
Creative Suitcase behoudt zich het recht voor, een cursus/ workshop bij onvoldoende inschrijvingen
te annuleren. In dit geval wordt een alternatieve datum aangeboden, danwel het reeds betaalde cursusgeld teruggestort. Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als je de lessen niet of
slechts gedeeltelijk bijwoont.

13.2 Inschrijving
Naast inschrijving via de website is het ook mogelijk in te schrijven op onze locatie.
Dit is alleen mogelijk op afspraak en alleen d.m.v. contante betaling.
Na ontvangst van het ingevulde reserveringsformulier ontvangt u:
- een bevestiging van reservering voor deelname per mail.
als er onvoldoende inschrijvingen zijn om de cursus/ workshop door te laten gaan, bericht daarover.
U krijgt tevens bericht over andere datummogelijkheid (als deze niet uitkomt is annulering mogelijk
zonder administratiekosten).

13.3 Betaling
De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Betaling dient plaats te vinden na inschrijving. De reservering staat dan vast.
Dit kan d.m.v. betaling in onze webshop of d.m.v. overschrijving op onze rekening bij de Rabobank 1605.71.839 t.n.v. Creative Suitcase onder vermelding van workshop/ cursus, datum en tijd en uw naam.

13.4 Korting
Kortingen worden vermeld in onze webshop en worden direct in de eindprijs verrekend.
Kortingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

13.5 Cursusmateriaal
Al het basismateriaal is in de cursusprijs inbegrepen. Eventuele extra materialen tegen bijbetaling.

13.6 Annulering
Alleen schriftelijke annuleringsverzoeken worden in behandeling genomen. dat kan via de mail of per brief.
Tot maximaal 7 dagen voor aanvang van de cursus kunnen cursussen/ workshops door u worden geannuleerd. Annuleringen binnen een week voor aanvang zijn niet mogelijk. De reservering komt dan te vervallen en is geen teruggaaf van geld mogelijk. Wel bieden wij u de mogelijkheid aan om een andere datum te kiezen. Wij hanteren een minimale groepsgrootte. Bij te weinig inschrijvingen ontvangt u tot max. 7 dagen van te voren per email bericht en zal gekeken worden naar een alternatieve datum. Op acties en aanbiedingen is geen teruggave van geld mogelijk, wel de mogelijkheid om deel te nemen op een ander moment.

13.7 Aansprakelijkheid
Creative Suitcase is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen;
evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door
haar georganiseerde cursussen/ workshops en andere activiteiten.

Versie: A012015
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Studio ArtStyles | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel